Energieffektivisering

VAD ÄR ENERGIEFFEKTIVISERING?

En byggnads konstruktion och tekniska installationer har stor betydelse för energiåtgången.

Det handlar om driftekonomin

En viktig del av energieffektivisering är att optimera fastighetens drift. Alltså se till att installationer som styr exempelvis uppvärmningen inte jobbar på fel sätt. Det ger lägre energikostnader över tid.

Och i längden är det just driften som kostar mest. Man brukar prata om att 10 procent är byggkostnad och 90 procent är driftkostnad en byggnad under dess livstid. Så att genomföra en energieffektivisering är lika viktigt för befintliga fastigheter som vid nybyggnationer. De kontinuerligt stigande energipriserna kan du inte påverka – men du kan göra det bästa möjliga av driften.

Energieffektivisering behöver inte vara detsamma som att investera i ny utrustning. Snarare handlar det om att justera och trimma den befintliga. Fler än en fastighetsägare och förvaltare har förvånats av hur mycket pengar som sparas genom förhållandevis enkla åtgärder.

Det handlar om fastighetsvärdet

Ett resultat av sänkta energikostnader är att driftnettot blir högre. Det höjer värdet på fastigheten. Ur ett livscykelperspektiv är det intressant att se vilka fördelar en energieffektivisering ger på sikt – i relation till de investeringar du gör idag. Framsynta fastighetsägare och förvaltare tar därför hänsyn till driftfrågorna redan under projekteringen.

Dessutom: att energieffektivisera är att klimatanpassa. En viktig åtgärd som ökar dina möjligheter att miljöklassa fastigheten. Klassificeringar som GreenBuilding, BREEAM och LEED bidrar till att fastigheten blir attraktivare för hyresgästerna. Och genom att försäkringspremierna blir lägre tar du en mindre risk vid belåningen.

Hållbarhet och miljöfrågor är ingen övergående trend. Snarare tvärtom. Det är inte bara EU:s gemensamma klimatmål som spelar roll – efterfrågan på energisnåla hus lär bara öka.

Det handlar om klimatet

Alla fastigheter nyttjar energi (värme, kyla, elektricitet), vilket bland annat leder till koldioxidutsläpp. Faktum är att drygt 40 procent av Sveriges energi går åt till att driva fastigheter.

Åtgärder som minskar energiåtgången har stor betydelse för den totala effekten på klimatet. Lägre energiåtgång gör att naturens resurser inte belastas lika hårt. Men det finns affärsfördelar också. Har din verksamhet en uttalad miljöpolicy? Vill du kunna möta hyresgästernas krav på klimatanpassningar? Med energieffektivisering blir det lättare att leva som du lär. Och skapa en grönare image.

Det handlar om helheten

I det dagliga arbetet med drift av fastigheten finns det inte alltid tid för reflektion. Istället görs punktinsatser på utvalda delar i den tekniska utrustningen. Kanske en justering av börsvärdet? Kanske ett byte till lågenergilampor?

Men numera är en fastighet mycket komplicerad, fullt jämförbar med den mest avancerade maskin. Du har vatten, ventilation, värme, belysning, motorer och pumpar. Allt ska fungera tillsammans. Den tekniska utvecklingen går snabbt – samtidigt som nya miljölagar och andra bestämmelser också påverkar driften.

Det gäller att betrakta fastigheten som ett system där alla delar måste samverka för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt. Att energieffektivisera är alltså att se till helheten.

Är du kommersiell fastighetsägare?
Känner du att du behöver råd kring dina fastigheter och energianvändning?