Energy Controller

VÅRT ERBJUDANDE

Bättre driftekonomi och lägre klimatpåverkan med Energy Controller

AFRY har utvecklat verktyget Energy Controller för att våra kunder lättare ska kunna genomföra energieffektivisering. Verktyget hanterar, följer upp och åskådliggör användning och kostnad för värme, el, kyla och vatten, samt erbjuder miljödata som aktuella koldioxidutsläpp för fastigheter.

Ett sätt att få tillgång till mer energi i samhället utan att öka energiproduktionen är att energieffektivisera. Då jordens resurser är begränsade blir energieffektivisering en av de viktiga komponenterna för att reducera miljöpåverkan och uppnå ett hållbart samhälle. Exempelvis motsvarar fastighetssektorns energianvändning 40 procent av Sveriges totala energianvändning, vilket gör att det inom denna sektor finns en stor effektiviseringspotential. Varje fastighetsägare bör därför ta reda på vilken påverkan energiåtgången har på miljön och naturens resurser.

AFRY ger ett helhetsperspektiv på energieffektiviseringen

Innan några energieffektiviserande åtgärder kan föreslås måste nuvarande energiförbrukning presenteras. Det är också viktigt att följa upp och utvärdera resultatet av energieffektiviseringsåtgärderna för att se om de ger det utfall som önskas. Som experter inom energieffektivisering erbjuder AFRY sina kunder ett energisamarbete som täcker helheten: från inventering av en verksamhets eller fastighets prestanda till utvärdering och uppföljning. Samarbetet påbörjas med en grundlig inventering av fastighetens energianvändning och driftkostnader, och utmynnar sedan i en handlingsplan.

Utifrån handlingsplanen genomförs de åtgärder som är lönsamma. De kan t.ex. omfatta optimering av fastighetens befintliga utrustning och utbildning av kundens personal.

Visualisera påverkan med Energy Controller

En viktig del i AFRY´s energisamarbete för energieffektivisering och lägre miljöpåverkan är analysverktyget Energy Controller. Verktyget används dels för att följa upp kundens energianvändning, vattenförbrukning och kostnad, men även för att summera och analysera effekten av genomförda åtgärder.

Uppmätta data visas med hjälp av diagram och grafer, vilket ger en lättöverskådlig bild över energianvändningen. Denna visualisering av energianvändningen gör det möjligt att på ett lättarbetat sätt följa upp energieffektiviseringsarbetet.

Miljöredovisa energin

Förutom att analysera energianvändningen kan Energy Controller även redovisa miljödata där bland annat de koldioxidutsläpp visas som kommer av den aktuella energianvändningen. Denna miljöredovisning ligger i linje med de föreskrifter som Energimarknadsinspektionen har tagit fram, vilket är till stor nytta när kunden vill ha ett redovisningsbart miljövärde. Specifika miljödata hämtas direkt från kundens leverantörer av värme och el, och redovisas i kronor, kilowattimmar och miljövärden såsom koldioxidutsläpp.

Är du kommersiell fastighetsägare?
Känner du att du behöver råd kring dina fastigheter och energianvändning?