Energy Controller

VÅRT ERBJUDANDE

Bättre driftekonomi och lägre klimatpåverkan med Energy Controller

AFRY har utvecklat verktyget Energy Controller för att våra kunder lättare ska kunna genomföra energieffektivisering. Verktyget hanterar, följer upp och åskådliggör användning och kostnad för värme, el, kyla och vatten, samt erbjuder miljödata som aktuella koldioxidutsläpp för fastigheter.

Ett sätt att få tillgång till mer energi i samhället utan att öka energiproduktionen är att energieffektivisera. Då jordens resurser är begränsade blir energieffektivisering en av de viktiga komponenterna för att reducera miljöpåverkan och uppnå ett hållbart samhälle. Exempelvis motsvarar fastighetssektorns energianvändning 40 procent av Sveriges totala energianvändning, vilket gör att det inom denna sektor finns en stor effektiviseringspotential. Varje fastighetsägare bör därför ta reda på vilken påverkan energiåtgången har på miljön och naturens resurser.

AFRY ger ett helhetsperspektiv på energieffektiviseringen

Innan några energieffektiviserande åtgärder kan föreslås måste nuvarande energiförbrukning presenteras. Det är också viktigt att följa upp och utvärdera resultatet av energieffektiviseringsåtgärderna för att se om de ger det utfall som önskas. Som experter inom energieffektivisering erbjuder AFRY sina kunder ett energisamarbete som täcker helheten: från inventering av en verksamhets eller fastighets prestanda till utvärdering och uppföljning. Samarbetet påbörjas med en grundlig inventering av fastighetens energianvändning och driftkostnader, och utmynnar sedan i en handlingsplan.

Utifrån handlingsplanen genomförs de åtgärder som är lönsamma. De kan t.ex. omfatta optimering av fastighetens befintliga utrustning och utbildning av kundens personal.

Visualisera påverkan med Energy Controller

En viktig del i AFRY´s energisamarbete för energieffektivisering och lägre miljöpåverkan är analysverktyget Energy Controller. Verktyget används dels för att följa upp kundens energianvändning, vattenförbrukning och kostnad, men även för att summera och analysera effekten av genomförda åtgärder.

Uppmätta data visas med hjälp av diagram och grafer, vilket ger en lättöverskådlig bild över energianvändningen. Denna visualisering av energianvändningen gör det möjligt att på ett lättarbetat sätt följa upp energieffektiviseringsarbetet.

Miljöredovisa energin

Förutom att analysera energianvändningen kan Energy Controller även redovisa miljödata där bland annat de koldioxidutsläpp visas som kommer av den aktuella energianvändningen. Denna miljöredovisning ligger i linje med de föreskrifter som Energimarknadsinspektionen har tagit fram, vilket är till stor nytta när kunden vill ha ett redovisningsbart miljövärde. Specifika miljödata hämtas direkt från kundens leverantörer av värme och el, och redovisas i kronor, kilowattimmar och miljövärden såsom koldioxidutsläpp.

Kontakt

Har du frågor om Energy Controller eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området.

Det kostar inget utöver en del av din tid. Kanske kan vi hitta former för samarbete, kanske bara utbyta erfarenheter och ge råd.

Henrik Fjellgren
Marknadsområdeschef
+46 10 505 64 99
Johan Carlsson
Affärsansvarig
+46 10 505 70 13
Karl-Henrik Rognefjord
Affärsutvecklare
+46 10 505 51 58
Lars Johansson
Östra Götaland
+46 10 505 01 71
Mattias Nordlund
Energikartläggning
+46 10 505 02 81
Viktor Mannikoff
Västra Götaland
+46 10 505 84 19
Pierre Kadin
Västra Svealand
+46 10 505 64 93
Kim Gunnarsson
Södra Götaland
+46 10 505 50 77
Niklas Rosén
Södra Norrland
+46 10 505 44 18
Daniel Granqvist
Norra Norrland
+46 10 505 10 93

Är du kommersiell fastighetsägare?
Känner du att du behöver råd kring dina fastigheter och energianvändning?

Rulla till toppen