Hur energieffektiviserar vi?

Vi förbättrar driftekonomin

Vi på AFRY har många års erfarenhet av att coacha våra kunder mot en smartare energianvändning. Kunderna är allt från bostadsrättföreningar och kommersiella fastigheter till avancerad processindustri.

Vår erfarenhet visar att det är driftekonomin som är den prioriterade frågan. Det är energikostnaderna kunderna vill sänka. För detta ändamål kan du utnyttja oss på olika sätt. Allt beroende på dina behov. Kanske behöver du bara en förstudie? Eller att vi tar ansvaret för själva genomförandet. Du väljer vilka delar du vill engagera oss för:

Inventering

En kartläggning där vi identifierar grundläggande kostnadsbesparingsåtgärder inom själva driften, det vill säga säkerställer att befintliga installationer drivs optimalt. Resultatet blir en handlingsplan med åtgärdsförslag.

Genomförande

Vi går till handling och genomför de föreslagna åtgärderna. 

Förvaltning

Vi följer upp energianvändning, medieförbrukning och kostnadsbesparingar. Vi håller koll på samarbetsavtal och driftövervakar.

I förvaltningsskedet använder du Energy Controller Det är ett unikt verktyg för att enkelt följa upp användning och kostnader för energin. Här redovisas el, värme, fjärrkyla och vatten varje månad – i både kWh och kronor. Den bästa ekonomiska effekten får du med AFRY Energisamarbete. Det kan sänka dina energikostnader med upp till 15–25 procent, ibland mer.

Vi höjer fastighetsvärdet

Driftnettot utgörs av hyresintäkter minus fastighetens drift- och underhållskostnader, fastighetsskatt och tomträttsavgäld. Driftnettot har stor påverkan på fastighetens värde.

Några vanliga orsaker till ett alldeles för lågt driftnetto är följande:

  • Ventilations- och värmevattenflöden är inte anpassade till verksamheten i fastigheten.
  • Temperaturnivåerna är felaktiga.
  • Värmeåtervinningen fungerar dåligt.
  • Spillvärmen återvinns inte.
  • Tidsstyrningen av ventilations-, värme- och belysningssystem stämmer inte.

Vi tittar på alla de delar som har avgörande betydelse i den dagliga driften – utifrån fastigheten som ett integrerat system.

Det blir allt vanligare att värdet på fastigheten påverkas av hur klimatanpassad den är. Av oss kan du få hjälp med att klassificera din fastighet som GreenBuilding, en energimärkning av kommersiella byggnader framtagen av EU. I arbetet ingår bland annat att införa ett energiledningssystem. Alternativt kan vi certifiera enligt BREEAM eller LEED.

Vi gör en insats för klimatet

Lägre energiåtgång gör att naturens resurser inte belastas lika hårt. Genom att energieffektivisera gör du alltså en insats för klimatet.

Men vår modell ger dig lite mer än så. Med Energy Controller ser du tydligt vad din energieffektivisering resulterar i. Vi hjälper dig att räkna om besparingarna i mängd koldioxid, så att du kan kommunicera dina insatser i exempelvis hållbarhetsrapporter och redovisningar. Och i verksamhetens miljöpolicy. Kort sagt, backa upp teorier med faktiska handlingar.

Att redovisa klimatinsatserna kan också vara viktigt när du behöver konkreta argument mot potentiella hyresgäster som söker en fastighetsägare/förvaltare med grön profil.

Begreppet klimat är brett och omfattar också miljön inne i fastigheten. Energieffektiviseringen ger ett bättre inomhusklimat tack vare till exempel jämnare temperaturnivåer. För att uppnå det ser vi bland annat över luftflöden, temperaturer, värmeåtervinning och isolering.

Vi erbjuder dig helheten

Den bästa ekonomiska effekten får du med Energisamarbete. Då gör du också en bra affär redan från början.

Energisamarbetet kan sänka dina energikostnader med 15–25 procent, ibland mer. Av den kostnadsbesparingen lovar vi att minst 20 procent går direkt tillbaka till dig under projektets gång. Resterande (maximalt 80 procent) återinvesterar vi i byggnaden, till exempel för att uppgradera system och trimma installationerna. När kostnaderna är helt återbetalda tillfaller besparingen dig.

Energisamarbetet inleds med en inventering där en erfaren energiingenjör går igenom fastigheten för att ta fram en handlingsplan. Utifrån handlingsplanen genomförs sedan åtgärder, allt från optimering av parametrar i den befintliga utrustningen till kompetensutveckling av din personal. I det påföljande förvaltningsskedet använder du verktyget Energy Controller. Här redovisas el, värme, fjärrkyla och vatten varje månad – i både kWh och kronor.

Energisamarbetet är just ett samarbete. Självklart ser vi till att göra driftpersonalen delaktig. Vår roll är att stötta dem och se till att våra kunskaper kommer till användning i den dagliga driften.

Vi redovisar våra kostnader öppet. Som kund har du full insyn och kan säga nej till åtgärder du inte vill göra. I energiuppföljningen kan du följa hur besparingarna finansierar åtgärderna och genererar vinst.