Energisamarbete med Sandvik

Skriv ut

Företaget Sandvik i Sandviken optimerar genom ÅFs energisamarbete driften av sina fastigheter genom enkla åtgärder, som att stänga av utrustning som inte används. Projektet finansieras av de besparingar som uppnås och när alla investeringar är gjorda, får Sandvik hela vinsten, men det blir även en vinst för samhället i stort.

En viktig del när man ska energieffektivisera en fastighet är att optimera fastighetens drift, att se till att installationer som exempelvis styr uppvärmningen inte drivs på fel sätt. Detta ger lägre energikostnader över tid. En tumregel är att cirka 10 procent av en fastighets kostnad under hela dess livstid utgörs av byggkostnaden och resterande 90 procent utgör byggnadens driftkostnad. Därför är det lika viktigt att genomför energieffektivisering för befintliga byggnader som för nybyggnationer. Att energieffektivisera behöver inte vara detsamma som att investera i ny utrustning, utan snarare handlar det om att justera och trimma den befintliga utrustningen.

 

ÅF Energisamarbete

Projektet med Sandvik i Sandviken har genomförts enligt principen för ÅF Energisamarbete, som går ut på att besparingarna ska finansiera investeringen. Målet är att sänka befintliga driftkostnader med minst 15-25 procent. Av denna kostnadsbesparing går minst 20 procent tillbaka till kunden under projektets gång. Resterande (högst 80 procent) återinvesteras, till exempel för att uppgradera system och trimma installationer. När kostnaderna är helt återbetalda tillfaller besparingen kunden.

 

Arbetsprocessen består av fyra steg: inventering, handlingsplan, genomförande av åtgärder och förvaltning. Under inventeringen görs en kartläggning där grundläggande kostnadsbesparingsåtgärder för fastighetsdriften identifieras, för att säkerställa att den drivs på bästa sätt. Därefter görs en handlingsplan med identifierade åtgärdsförslag. Under genomförandet går man till handling och genomför de föreslagna åtgärderna. Under förvaltningen följer ÅF upp energianvändning, råvaruförbrukning och kostnadsberäkningar samt håller koll på samarbetsavtal och övervakar driften.

 

SMT i Sandviken - 600 000 kvm fastighet

I energisamarbetet i Sandviken ser ÅF över uppvärmningen av SMT:s (Sandvik Material Technology) fastigheter på 600 000 kvm. I projektet arbetar ÅF tillsammans med Sandviks avdelning för fastighetsservice och i genomförandefasen tar vi hjälp av serviceföretaget Coor. Några av de viktiga åtgärder som utförs i projektet är att byta ventilationsaggregat, installera ny pumpstoppsstyrning och att optimera värmekurvor och drifttider. En kartläggning av uppvärmning i de olika byggnaderna görs genom att installera mätare för varje undercentral så att energistatistik kan föras för varje byggnad.

 

Minskade luftflöden

Om att åtgärder i handlingsplanerna skulle utföras i år, skulle de framtida besparingen för SMT bli cirka 10 miljoner svenska kronor per år. Investeringskostnaden skulle bli 14 miljoner kronor, vilket motsvarar en återbetalningstid på 1,4 år. Att stänga av utrustning som inte används och att stänga av så mycket som möjligt på nätterna kan alltså ge stora besparingar. Ett exempel på lönsam, genomförd åtgärd är när luftflödena i en byggnad minskades till gällande normer, rumstemperaturen justerades och frekvensomvandlare installerades, vilket gav en besparing på 1 000 MWh värme, vilket motsvarar 750 000 kr och en återbetalningstid på några månader.

 

Ett steg mot ett hållbart samhälle

Den energi som fastigheter nyttjar (värme, kyla och elektricitet), leder bland annat till koldioxidutsläpp, och faktum är att cirka 40 procent av Sveriges energianvändning går just till att driva fastigheter. Åtgärder som minskar energianvändningen leder därför till att naturens egna resurser inte belastas lika hårt. Redan där ha vi vunnit en delseger.

 

 

< Tillbaka