Nya Karolinska Solna - Ett sjukhus i världsklass

Skriv ut

För att kunna möta framtidens krav på sjukvården bygger Skanska Nya Karolinska Solna, ett långsiktigt och hållbart universitetssjukhus. Med minsta möjligt miljöpåverkan ligger fokus på ökad säkerhet för patienten, bland annat med enkelrum för inneliggande patienter.

ÅF huvudaktör i Nya Karolinska Solna

ÅF har haft huvudansvaret för teknikområdena el, energi och VVS. Vårt uppdrag har omfattat designarbete, framtagande av programhandlingar, bygghandlingar samt drift- och underhållsinstruktioner, kalkyler och medverkan under produktion

 

ÅF har också ansvarat för all ljusdesign, både inom- och utomhus, utifrån insikten att ljus har en stor inverkan på hälsan och välmåendet för personal såväl som patienter.


NKS byggs för att använda extremt lite energi

Tack vare ett bra klimatskal, energieffektiva installationer och hög återvinning, kan NKS nästan halvera sin energianvändning jämfört mot dagens Karolinska i Solna eller andra universitetssjukhus i vårt land. Detta blir möjligt genom att det nya sjukhusets fasad görs välisolerad med ”smarta” fönster som släpper in solens ljus året om, men stänger ute värmen på sommaren. Andelen fasadyta är också liten i förhållande till golvytan, vilket minskar energiförbrukningen. Ytterligare åtgärder för att spara energi är att använda energisnåla installationer och att återanvända energin flera gånger. En viktig princip på Nya Karolinska Solna är också att all energi ska vara ”grön”, dvs komma från förnyelsebara energikällor.


Energiförsörjningen kommer att ske genom en kombination av egenproducerad energi och fjärrvärme/fjärrkyla. Den egenproducerade energin kommer främst från en värmepumpsanläggning där det bl a ingår 140 borrhål (ca 220 meter djupa). Denna anläggning lagrar värme från sommaren till vintern och kyla från vintern till sommaren.

 

Certifieras enligt Miljöbyggnad Guld och enligt LEED

Nya Karolinska Solna utformas för att uppnå högsta klass i Miljöbyggnad Guld samt kommer även att certifieras enligt LEED. De material som används i byggandet av det nya sjukhuset ska vara resurssnåla både under byggtiden och under byggnadens hela livslängd. De ska också vara väl beprövade och tåliga, samt baseras på förnyelsebara återvinningsbara råvaror. En fullständig innehållsdeklaration med miljökontroll av alla ingående material och produkter kommer att krävas för hela byggnaden, utifrån byggvarubedömningar.


Nya Karolinska Solna kommer att ha miljösmarta tjänster och lösningar som gör det enklare för personalen att minska verksamhetens miljöpåverkan. Några exempel på energibesparande lösningar är dagsljus- och närvarostyrd belysning samt närvarostyrd ventilation. Ett annat sätt att spara el är att tydliggöra energianvändningen genom individuell energimätning inom olika enheter, uppdelat på verksamhetsel och fastighetsel. Andra miljösmarta lösningar är laddningsstation för elbilar i parkeringsgaraget och sopsortering med hela 32 sorteringsfraktioner.


All el som används i det nya sjukhuset kommer att vara förnybar. Övrig värme- och kylenergi som inte kan fås från bergvärmeanläggningen kommer från fjärrvärme och fjärrkyla där produktionen hos aktuella leverantörer till största delen är förnybar. Detta innebär att av hela anläggningens energianvändning (el, värme och kyla) kommer minst 98 procent bestå av förnybar energi med låga koldioxidutsläpp.


Byggarbetena startade sommaren 2010 och universitetssjukhuset ska ta emot de första patienterna under 2016 och vara helt färdigställt hösten 2017. Skanska och Innisfree kommer att ansvara för finansiering, konstruktion, byggande samt drift och underhåll av det nya sjukhuset fram till år 2040. Uppdraget att designa och bygga sjukhuset uppgår till ca 14,5 miljarder kronor.

 

 

< Tillbaka