Sverige kan utvecklas även med 50 procent effektivare energianvändning

Skriv ut

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) driver projektet Ett energieffektivt samhälle där man studerar hur energieffektivisering kan genomföras i olika samhällssektorer. Projektet ska hitta nya affärsmöjligheter och affärsmodeller inom energieffektivisering och ÅF är projektledare för tre av dess arbetsgrupper.

IVA grundades 1919 och är världens äldsta ingenjörsvetenskapsakademi. Akademien är en arena för kunskapsutbyte och en oberoende mötesplats mellan olika kompetensområden och samhällssektorer.. Verksamheten består av föreläsningar, konferenser, forskarutbyten och forskningsprojekt, och IVA har en lång tradition av att belysa strategiska vägval kopplade till teknikens möjligheter och problem i samhället.

 

Stränga energimål inom EU

EU införde i sitt energi- och klimatpaket 2009, och det innebar bland annat att medlemsländerna har ett gemensamt åtagande att effektivisera energianvändningen med 20 procent fram till 2020. Sveriges mål är utryckt som ett energiintensitetsmål. Åtgärder inom byggnadssektor är en stor och viktig del av denna effektivisering, och i Sverige finns målsättningen att den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet i bostäder och lokaler ska minska med 20 procent till år 2020, och med 50 procent till 2050 jämfört med energianvändningen 1995. Det innebär bland annat att den årliga energianvändningen i bygg- och fastighetssektorn ska minska med 75 TWh till 2050.

 

Sverige prioriterar energieffektivitet

Projektet Vägval energi genomfördes av IVA under tre år och avslutades 2009. Det resulterade i underlag och förslag som presenterades för beslutsfattare med ansvar för Sveriges energipolitik, i form av fem vägval. Ett av dessa vägval var att energieffektivisering skulle prioriteras som övergripande energipolitiskt instrument. Det konstaterades bland annat att energianvändning i byggnader minskas mest effektivt genom att man genomför åtgärder i befintlig bebyggelse. Att halvera energianvändningen till år 2050 är genomförbart om man satsar på förbättrade klimatskal, installationer och beteendeförändringar, samt optimerad drift med mera.

 

Nödvändiga incitament

Nu tar IVA ett nytt steg inom energieffektiviseringsområdet med projektet Ett energieffektivt samhälle, som syftar till att beskriva incitament som krävs för att kostnadseffektiva energieffektiviseringar ska genomföras. Projektet omfattar fem sektorer: bebyggelse, transport, industri, skogs- och jordbruk samt tjänstesektorn, och syftar till att hitta vägar för företag inom dessa sektorer att halvera sin energianvändning. Resultatet kommer bland annat att visa på konkreta affärsmöjligheter och affärsmodeller för energieffektivisering.

 

ÅF bidrar med expertkunskap

Utöver att identifiera möjligheter och hinder, samt föreslå konkreta åtgärder till förändringar, kommer projektet att utreda möjligheterna med att använda så kallade smarta energisystem, att arbeta för att skapa en bredare syn på begreppet energieffektivisering, och att genomföra en internationell jämförelse för att sammanställa goda exempel på energieffektivisering.

 

Varje arbetsgrupp inom projektet har en ordförande och en projektledare. ÅF bidrar med projektledare till tre av arbetsgrupperna: tjänstesektorn, skogs- och jordbruk och gruppen för smarta energisystem.

 

Ta fram potentialen

Det finns en oerhörd potential i energieffektiviseringar och tekniken är i stor utsträckning tillgänglig redan idag. Några av hindren är kunskapsbrist och att det saknas övergripande färdplaner. IVAs nya projekt, där ÅF deltar med sin expertkunskap, kan bidra med precis det som behövs för att samhällsomställningen till en effektiv energianvändning ska börjar ta fart.

 

 

< Tillbaka