Skollokaler

Skriv ut

Nu kan du som enskild aktör eller kommun som bedriver skolverksamhet söka statligt stöd för att rusta upp skollokaler och utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem. Eleverna ska vara med och planera åtgärderna. Det går att söka stöden till och med den 1 april 2018. Nu finns en e-tjänst som gör det enklare att söka stödet.

Många skollokaler är i behov av att rustas upp. Den fysiska miljön i skolan har betydelse för elevernas välmående och deras förutsättningar att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Satsningen syftar till att ge elever en förbättrad lär- och arbetsmiljö och samtidigt minska lokalernas miljöpåverkan. I syfte att göra skolan till en mer attraktiv arbetsplats för såväl lärare som elever och skapa modernare lärmiljöer har regeringen infört ett bidrag under åren 2015–2018 för att rusta upp skollokaler.

 

Bidrag för upprustning av skollokaler

För skollokaler lämnas bidrag för åtgärder som syftar till att förbättra lärmiljön, arbetsmiljön och åtgärder som minskar miljöpåverkan. Det kan exempelvis vara hur lokalerna är utformade, förbättrad ljusmiljö eller luftkvalitet

 

Vem kan få bidrag?

Bidraget lämnas för skollokaler i vilka en huvudman inom skolväsendet bedriver utbildning i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Detta innebär att lokalerna ska ägas eller disponeras av en huvudman för utbildning inom skolväsendet enligt skollagen (2010:800).

 

Bidrag lämnas även för ytor utomhus som hör till skollokaler där huvudman bedriver utbildning i förskolan, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller fritidshemmet.

 

Bidrag lämnas även för ytor utomhus som hör till skollokaler där huvudman bedriver utbildning i förskolan, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller fritidshemmet.

 

Hur stort är bidraget?

Bidrag för upprustning av skollokaler kan utgå med högst 25 procent av totalkostnaden för de bidragsberättigade åtgärderna. Bidrag lämnas inte för åtgärder som totalt kostar mindre än 100 000 kronor.

 

Bidrag för upprustning av utemiljöer lämnas med högst 50 procent av totalkostnaden för de bidragsberättigade åtgärderna. Bidrag lämnas inte för åtgärder som totalt kostar mindre än 50 000 kronor.

 

Nästa steg?

Utlysta medel: 12,6 miljoner
Projekt som beviljas stöd kan som längst pågå till 31 maj 2018.
  1. Läs mer och ansök om stödet på Boverkets hemsida.
  2. Ta kontakt med oss på ÅF så hjälper vi er med genomförandet av arbetet.

 

Sista dag för ansökan: Löpande prövning t.o.m 2018