Sök stöd till ditt klimatprojekt via Klimatklivet & ÅF

Skriv ut

Har ni ambitioner att minska ert företags klimatpåverkan? Har ni idéer eller förslag till investeringar som i dagsläget innebär en för lång åter- betalningstid? Vill ni ha hjälp med att se över era processer och dra nytta av möjliga energi- och miljöbesparingar? Tillsammans med ÅF kan ni nu ta chansen att ta del av det statliga stödet ”Klimatklivet”. Fram till år 2020 kommer 700 miljoner kronor per år att delas ut till de projekt som kan redo- visa den största varaktiga minskningen av växthusgasutsläpp per investerad krona.

Naturvårdsverket har sedan 2015 delat ut över 1 miljard kronor till lokala klimatinvesteringar som bidrar till att minska utsläppen av växt- husgaser. Stöd kan sökas av  offentlig sektor, företag och  föreningar vid fyra olika ansöknings-omgångar per år. Lämpliga projekt att söka stöd för är sådana som kräver stöd för att bli företagseko-nomiskt lönsamma samt ger en stor minskning av bidraget till växthus-effekten i relation till investeringen t.ex.:

 

 • Konvertering av fossil olja till biobränsle el värmepump
  Laddinfrastruktur för elbilar
  Energieffektivisering där huvud-bränslet är fossilt eller el
  Biogasanläggningar
  Utbyggnad av fjärr-eller närvärme
  Cykelbanor och kommunika-tionsinsatser
  Konvertering av fossil olja till biobränsle el värmepump
 • Laddinfrastruktur för elbilar
 • Energieffektivisering där huvudbränslet är fossilt eller el
 • Biogasanläggningar
 • Utbyggnad av fjärr-eller närvärme
 • Cykelbanor och kommunika-tionsinsatser

ÅF kan hjälpa er genom delar av eller hela processen med denna typ av projekt, från identifiering av potential till drifttagen installation. 

 

1. Identifiera potential

ÅF har stor erfarenhet av att arbeta med analys av energisystem. Vi har därför förmågan att identifie-ra alternativa lösningar där vi som en självklar del tar hänsyn till era förutsättningar och framtida ut- vecklingsplaner. I det första steget bedömer vi om en invetering upp- fyller både era och Naturvårds-verkets krav.

 

2. Upprätta ansökan

Vi kan hjälpa till med att göra de kostnadsuppskattningar, energi-, utsläpps- och lönsamhetsberäkningar som krävs för att kunna göra en ansökan. Till ansökan ska även texter bifogas som beskri-ver bl.a. hur projektet bidrar till att uppfylla de övriga nationella miljökvalitetsmålen, samt vilka effekter projektet kommer att ha på sysselsättningen och människors hälsa. Vi kan sammanställa alla texter och beräkningar till en helhet och sköta hela ansökningsprocessen.

 

3. Genomförande

Vid behov utför vi detalj- projektering samt upprättar ram- handling och förfrågningsunderlag samt tar in skarpa offerter och ut- värderar dessa. Vi kan sköta upp- handlingen samt agera beställar- representant under entreprenad- skedet avseende kvalitet, tid och kostnad. Vi kan även utföra besiktningar av entreprenaden. Självklart hjälper vi också, för relevanta projekt, till med optimering av anläggningen efter slutförd entreprenad för att säkerställa att avsedd prestanda uppnås.

 

4. Uppföljning

Vi kan hjälpa till med uppföljning av resultat för att säkerställa att Ni uppnått önskad effekt samt får varaktiga resultat av er satsning.

 

Ansökningsomgångar

2018

 • 15 januari -  15 februari. Beslut planeras till maj.
 • 17 april - 17 maj. Beslut planeras till september.
 • 27 augusti - 27 september. Beslut planeras till december.

 

 

>> Kontakta oss på ÅF så berättar vi mer!