Klimat- och energiomställning offentliga aktörer

Skriv ut

Energimyndigheten ska under en 2016-2019 fördela 12,5 miljoner kronor per år till lokala och regionala offentliga aktörer för att bidra till energi- och klimatomställning.

Medlen fördelas genom öppna utlysningar. Fokus är att utveckla aktörernas kapacitet att jobba med energi- och klimatområdet. Pengarna går till offentliga aktörer för att underlätta samverkan, metodutveckling och spridning av erfarenheter kring lokal och regional energi- och klimatomställning.

 

Utlysningar för offentliga aktörer
12,5 miljoner kronor per år fördelas i öppna utlysningar med olika inriktningar. Utlysningarna riktar sig till energikontor, regionalt utvecklingsansvariga, kommunförbund, länsstyrelser, kommuner och landsting. Under 2016 har cirka 65 projekt och nätverk beviljats medel från Energimyndigheten genom två olika utlysningar.
Drygt 40 lokala och regionala projekt startar 2016 och pågår fram till 2019. Projekten rör integrering av energiaspekter inom fysisk planering med fokus på fyra områden: fysiska planer, solenergi, vindkraft och transporter.
Ett tjugotal nätverk startar hösten 2016, och pågår i två år, i syfte att utveckla deltagarnas egna energiarbete genom samverkan och erfarenhetsutbyte. Nätverken omfattar samordning mellan offentliga aktörer inom olika sakområden rörande energi och klimat, såsom upphandling, solenergi, transporter, laddinfrastruktur med mera.

Utlysningar för offentliga aktörer

12,5 miljoner kronor per år fördelas i öppna utlysningar med olika inriktningar. Utlysningarna riktar sig till energikontor, regionalt utvecklingsansvariga, kommunförbund, länsstyrelser, kommuner och landsting. 

 

Utlysningsplan

Nedan finns en utlysningsplan för perioden 2016-2018. Planen ska underlätta för sökande att planera långsiktigt och göra det möjligt att förbereda ansökningar med hög kvalitet.

 

De utlysningar i planen som ännu inte är öppnade är endast preliminära och ej beslutade. Ändringar kan komma att göras.

 

Område
Tid
Energieffektivisering i byggnader   Tertial 1 2018
Nätverk inom energi- och klimatområdet   Avslutad. Stängde den 7 sep 2016
20 beviljade nätverk 2016-2018
Integrera energiaspekter i fysisk planering   Avslutad. Stängde den 15 april 2016.
43 pågående projekt 2016-2019
     

 

Nästa steg?

Utlysta medel: 12,6 miljoner
Projekt som beviljas stöd kan som längst pågå till 31 maj 2018.
  1. Läs mer och ansök om stödet via Energimyndighetens hemsida.
  2. Ta kontakt med oss på ÅF så hjälper vi er med genomförandet av arbetet.