Allmänna samlingslokaler - investeringsbidrag

Skriv ut

Senast den 1 december varje år går det att söka investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler. Bidrag kan ges till nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad och inköp av allmän samlingslokal, samt till åtgärder i lokalen som ska förbättra dess standard, tillgänglighet eller energieffektivitet.

Vad är allmänna samlingslokaler?

Med allmänna samlingslokaler menas sådana lokaler som ägs eller disponeras av ideella organisationer och som utnyttjas allsidigt. De ska vara lättillgängliga för föreningslivet och verksamheter som till exempel möten, sammankomster, studieverksamhet, kulturarrangemang och fritidsaktiviteter. Exempel på allmänna samlingslokaler är bygdegårdar, IOGT-NTOs lokaler, Folkets hus och andra föreningsdrivna lokaler. De allmänna samlingslokalerna utgör viktiga mötesplatser både på landsbygden och i städerna.

 

Vem kan få bidrag?

Investeringsbidraget kan ges till ideella föreningar, stiftelser och aktiebolag som arbetar utan vinstsyfte och som är fristående från en kommun eller kommunala företag och bolag. Den organisation som söker bidrag ska äga sin lokal eller ha ett nyttjanderättsavtal. Det ska finnas goda ekonomiska förutsättningar att driva och förvalta lokalen. Organisationen ska i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet mellan könen och förbud mot diskriminering.

 

Sedan den 1 februari 2017 gäller delvis nya regler för bidraget samtidigt som regeringen har skjutit till ytterligare bidragsmedel. Boverket ska nu särskilt prioritera ansökningar som gäller allmänna samlingslokaler i socioekonomiskt utsatta bostadsområden, särskilt i storstäderna, samt lokaler för ungdomar. Vid bedömningen av vilka bostadsområden som är socioekonomiskt utsatta ska hänsyn tas till andelen förvärvsarbetande i området, till andelen mottagare av försörjningsstöd samt till andelen elever som avslutat årskurs 9 utan behörighet till något av gymnasieskolans nationella program.

 

Vad kan en organisation få bidrag till?

Investeringsbidraget kan sökas för åtgärder som höjer lokalens standard, nybyggnad, ombyggnad och inköp av en allmän samlingslokal, vissa åtgärder för energieffektivisering eller för miljöförbättring, till exempel uppvärmningssystem eller avloppshantering och åtgärder som förbättrar tillgängligheten för personer med en fysisk eller kognitiv funktionsnedsättning exempel på sådana åtgärder är:

 

  • installation av hörselslinga och akustikplattor
  • anpassning av hygienutrymme och dörrpassager
  • kontrast- och varningsmarkeringar för synskadade
  • hjälpmedel som underlättar orienteringen i lokalen, exempelvis Pictogram
  • installation av ramp, lyftplatta eller hiss
  • parkeringsplats för rörelsehindrad.

 

Däremot ges inte bidrag för upprustning och reparationer som bedöms tillhöra det löpande underhållet av lokalen.

 

Hur stort är bidraget?

Investeringsbidrag kan lämnas med högst 50 procent av den godkända kostnaden.

För tillgänglighetsskapande åtgärder kan bidrag lämnas till hela kostnaden, upp till högst 200 000 kronor per lokal. För att få investeringsbidrag för köp, nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller standardhöjande reparation krävs det att kommunen är med och finansierar projektet med minst 30 procent av den godkända kostnaden.

 

Nästa steg?

Utlysta medel: 12,6 miljoner
Projekt som beviljas stöd kan som längst pågå till 31 maj 2018.
  1. Läs mer och ansök om stödet på Boverkets hemsida.
  2. Ta kontakt med oss på ÅF så hjälper vi er med genomförandet av arbetet.

 

Sista dag för ansökan: 1 december varje år