Dags att rapportera enligt lagen om energikartläggning i stora företag

Skriv ut

Den 5 december ska alla stora företag senast ha rapporterat in till Energimyndigheten att verksamheten omfattas av lagen och hur energikartläggningen ska genomföras.

Nytt lagkrav - Energikartläggning av stora företag

Energi- och miljöfrågan är en aktuell fråga i EU och det finns tydliga mål för sänkta energi- och utsläppsnivåer till år 2020. I linje med detta ställer nu EU krav på sina medlemsländer att samtliga stora företag i respektive land ska genomföra energikartläggningar. För att möta detta har Sveriges riksdag instiftat en ny lag och Energimyndigheten har beslutat om föreskrifter till lagen.

 

Föreskrifterna reglerar bland annat vem som får utföra en energikartläggning, hur energikartläggningen ska gå till och vad den ska innehålla. Energimyndigheten planerar att införa den nya lagen som en process i två steg:

  1. Företag ska senast den 5 december 2015 ha rapporterat om verksamheten omfattas av lagen samt hur man planerar att genomföra energikartläggningen.
  2. Företag ska rapportera rapportera uppgifter från själva energikartläggningen till Energimyndigheten. Denna rapportering ska ske senast under första kvartalet 2017.

Syftet med lagen är att synliggöra företagens energianvändning och uppmuntra kostnadseffektiva åtgärder för förbättrad energiprestanda. Du kan läsa mer om den nya lagen på www.energimyndigheten.se

 

Vad innebär detta?

Företag som sysselsätter minst 250 anställda och som har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro per år omfattas av lagen. Dessa företag ska enligt gällande förordningar och föreskrifter kartlägga sina verksamheter utifrån den energianvändning man har inflytande över. Att uföra kartläggningarna är inte frivilligt och för att säkerställa att de genomförs har Energymyndigheten rätt att utkräva vite vid utebliven rapportering.

 

Resultatet av kartläggningen ska presenteras i en rapport där det tydligt framgår hur energianvändningen är fördelad i verksamheten samt innehålla förslag på kostnadseffektiva åtgärder som kan effektivisera energianvändningen. Rapporten ska senare förnyas vart fjärde år där genomförda åtgärder analyseras, energianvändningen kontrolleras och nya åtgärder för förbättrad energiprestanda föreslås.

 

Myndighetskravet är att externa experter som genomför kartläggningar ska vara certifierade.Endast om företaget har ett certifierat miljö- och/eller energiledningssystem med kartläggningskrav i linje med lagen godkänns kartläggning med interna experter.

 

Vad kan ÅF göra?

ÅF har en bred och djup erfarenhet inom energikartläggning och energieffektivisering och erbjuder unika helhetslösningar med specialistkompetens.

 

ÅF tillhandahåller certifierade specialister som säkerställer att tillvägagångssätt och resultat uppfyller de krav som ställs enligt rådande bestämmelser. Vi samlar in information, analyserar mätningar och statistik samt lokaliserar eventuella tekniska och organisatoriska problem. Med detta som underlag kan vi sedan föreslå och bistå vid implementeringar av åtgärder som effektiviserar energiförbrukningen och därmed reducera driftskostnader miljöpåverkan.

 

> Läs mer om Energikartläggning med ÅF

> Läs mer om Energikartläggning i stora företag

 

> Kontakta oss på ÅF så berättar vi mer!